หมวด 2 วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ

หมวด 2 วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ


ข้อ 2.  วัตถุประสงค์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ด้วยกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
           (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
           (2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยตัวเองในหมู่สมาชิกและครอบครัว
           (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
           (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ ของสมาชิก
           (5) ร่วมมือกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นชุมชน องค์กร หน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
           (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

ข้อ 3. อำนาจกระทำการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนาจ กระทำการดังต่อไปนี้
          (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
          (2) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
          (3) ให้เงินกู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก
          (4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
          (5) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์             
          (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
          (7) ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือ ส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์
          (8) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจ
          (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
          (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนา การสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
          (11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อเคหะ
          (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
          (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
          (14) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
          (15) โอน รับจำนอง หรือจำนำ ซึ่งทรัพย์สินของสมาชิก
          (16) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์
          (17) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
          (18) กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการซื้อ การถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ สิทธิครอบครองการกู้หรือให้กู้ การยืมหรือให้ยืม การเช่าหรือให้เช่า  การเช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ การโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน การโอนหรือรับโอนการเช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิกตลอดจนดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ด้วย