หมวด 5 สมาชิกสามัญ

หมวด 5 สมาชิกสามัญ


ข้อ 32. สมาชิกสามัญ สหกรณ์นี้คือ
        (1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และ ได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
        (2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในใบสมัครหรือในทะเบียนสมาชิกและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
        (1) เป็นผู้ได้รับเงินเดือนประจำในจังหวัดเชียงใหม่
        (2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
        (3) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร
        (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
        (5) เป็นบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
                 5.1 เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
                 5.2 เป็นพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
                 5.3 เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่และสถานศึกษา สังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
                 5.4 เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสังกัดส่วนราชการอื่น ทั้งนี้ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
                 5.5 เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจำของ
                       5.5.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
                       5.5.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด
                       5.5.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
                       5.5.4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
                       5.5.5 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
                 5.6 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่รับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด เนื่องจากย้ายมารับราชการยังหน่วยงานต้นสังกัดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด สามารถหักเงินเดือนได้ในจังหวัดเชียงใหม่ 
                 ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ได้รับบำนาญด้วย

ข้อ 34. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัคร ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
            เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา เป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่กำหนดไว้ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้กับให้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
            กรณีสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้เมื่อพ้นสามสิบหกเดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ลาออก
            ถ้าคณะกรรมการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ ให้รับเข้าเป็นสมาชิก  ในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก ซึ่งมาประชุม
  
ข้อ 35. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด ซึ่งค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้  
                
ข้อ 36. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในใบสมัครหรือในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
    (ก) สิทธิของสมาชิกสามัญ มีดังนี้
          (1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
          (2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
          (3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
          (4) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิก กรรมการหน่วยหรือผู้ประสานงานหน่วยบริการ
          (5) ได้รับบริการทางธุรกิจ สวัสดิการและวิชาการจากสหกรณ์
          (6) สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
    (ข) หน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังนี้
          (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คำสั่ง และประกาศของสหกรณ์
          (2) เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัดหมาย
          (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
          (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ และเสนอแนะการบริหารงานของสหกรณ์
          (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

ข้อ 37. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับ   ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก(ถ้ามี)ที่สมาชิกนั้น มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
 
ข้อ 38. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือ โอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 33(5) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัคร ต่อสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 34 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 36ทั้งนี้เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
           การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 39. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกสามัญ รายใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 
ข้อ 40. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์  ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้เป็นไปตามหลักสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก 
            ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
            เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยเงินสวัสดิการ เงินประกันชีวิต หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์  ที่ได้ตั้งไว้หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นผู้มีสิทธิหรือหน้าที่ในการจัดการเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกำหนด ในข้อ 46 และข้อ 47
            ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก หรือบุคคลตามวรรคสาม ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบเอกสารหลักฐานทางราชการออกให้ประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้วสหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวให้บุคคลข้างต้นต่อไป  ในกรณีบุคคลดังกล่าวไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดี ให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
 
การขาดจากสมาชิกภาพ
 
ข้อ 41. การขาดสมาชิกภาพ  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
        (1) ตาย
        (2) ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
        (3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
        (4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
        (5) สมาชิกสามัญที่ถูกออกจากราชการหรืองานประจำตามข้อ 33 (5)โดยมีความผิดและไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญตามกฎหมาย  
        (6) ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
        (7) สมาชิกสามัญ ตามข้อ 33(5) ที่เป็นสมาชิกภายหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ไม่ถึงสิบปีและลาออกจากราชการหรืองานประจำ ทั้งนี้ไม่รวมบุคคลที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจำหรือเกษียณอายุราชการหรืองานประจำก่อนกำหนด
 
ข้อ 42. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือ ต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากเป็นสมาชิกสหกรณ์
            คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่า ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย

 ข้อ 43. การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
        (1) ไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัครหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้น
        (2) ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนหรือชำระไม่ครบตามที่ต้องชำระถึงสี่งวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
        (3) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
        (4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
        (5) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้รายเดือนหรือชำระไม่ครบถ้วนตามงวดสัญญาที่ต้องชำระไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสามเดือน สำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ ทั้งนี้ โดยมิได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
        (6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพัน ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
        (7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติ หรือคำสั่ง หรือประกาศของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 
         เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
         สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่โดยให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คำวินิจฉัยของ ที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
    
ข้อ 44. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
    
ข้อ 45. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33(5) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย หรือขาดสมาชิกภาพตามข้อ 41(7) ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 46. การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (1) (2) (3) นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
            ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ ให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ  หรืองานประจำโดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
            ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
            ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (5) (6) (7) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
             กรณีที่สหกรณ์มีการดำเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในข้อ 5 แต่กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิดบัญชีประจำปีและคำนวณมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
            การคำนวณมูลค่าหุ้นตามวรรคก่อน ให้ใช้เกณฑ์คำนวณดังนี้
        มูลค่าหุ้น   =  ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด  -  ( ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งหมด )
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          จำนวนหุ้นทั้งสิ้น
 
              ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก สหกรณ์ไม่ต้องทำการปรับปรุงบัญชีใดๆ แต่ต้องเปิดเผยการคำนวณมูลค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน  สำหรับส่วนต่างของมูลค่าหุ้นที่กำหนดในข้อ 5 ซึ่งอยู่ในบัญชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม ให้นำไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
              เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่า มูลค่าต่อหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
              ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม การจ่ายคืนค่าหุ้นให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคำแนะนำที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดด้วย

ข้อ 47. การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินดังกล่าวในข้อ 46 นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน
 
กลุ่มสมาชิก
 
ข้อ 48. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น เป็นกลุ่มหน่วยบริการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
 
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
 
ข้อ 49. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ