หมวด 7 การประชุมใหญ่

หมวด 7 การประชุมใหญ่


ข้อ 63. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อ 64. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์เกิดการขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
             สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือ ไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดำเนินการ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ  หากคณะกรรมการดำเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

ข้อ 65. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
   
ข้อ 66. การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก
            (1) สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
            (2) ให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
            (3) ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจำนวนสมาชิกยี่สิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน   
            (4) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ ให้กระทำให้เสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้หน่วยบริการแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในหน่วยบริการของตนต่อสหกรณ์ฯ โดยมิชักช้า
            อนึ่ง จำนวนผู้แทนสมาชิกในสหกรณ์ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ให้ผู้แทนสมาชิก อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี โดยถือปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ตำแหน่งต่อไปพลางก่อน

ข้อ 67. การพ้นจากตำแหน่ง  ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
           (1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
           (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อหน่วยบริการสหกรณ์ที่ตนสังกัด
           (3) ขาดจากสมาชิกภาพ
           (4) ย้ายหรือโอนไปต่างหน่วย
           (5) ที่ประชุมหน่วยบริการซึ่งตนสังกัดลงมติให้ถอดถอน
           (6) ให้พ้นจากตำแหน่งตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

ข้อ 68. ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้หน่วยบริการสหกรณ์ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำนวนที่ว่างลงและให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้น

ข้อ 69. การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราวให้สหกรณ์ มีหนังสือแจ้ง วัน เวลา สถานที่และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้นและต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย

ข้อ 70. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
             ในกรณีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ก็ได้แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุมหรือออกเสียงและได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการ
             ในการประชุมใหญ่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
    
ข้อ 71. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้วเมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุมแต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 70 วรรคแรกก็ให้งดประชุม
    
ข้อ 72. อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
            (1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกลาออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัคร ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
            (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
            (3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์
            (4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ จากคณะกรรมการดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
            (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอื่นๆ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
            (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
            (7) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์
            (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์
            (9) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยบริการ
            (10) พิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับ
            (11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยหรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
            (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
            (13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิก ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
            (14) ให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยหน่วยบริการและระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ