หมวด 8 คณะกรรมการดำเนินการ

หมวด 8 คณะกรรมการดำเนินการ


ข้อ 73. คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการดำเนินการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
            ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคนและ/หรือเหรัญญิกหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์

ข้อ 74. ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
            (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
            (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
            (3) เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์ มีคำสั่งเป็นหนังสือให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
            (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะ เหตุทุจริตต่อหน้าที่
            (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
            (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในสหกรณ์

ข้อ 75. อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง
            (ก) ประธานกรรมการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
                  (1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                  (2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้อยู่ในวัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการของสหกรณ์
                  (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้          
                  (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายโดยให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติ  คำสั่งหรือประกาศของสหกรณ์
            (ข) รองประธานกรรมการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
                  (1) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง
                  (2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
                  (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติ  คำสั่ง หรือประกาศของสหกรณ์
            (ค) เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
                  (1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง
                  (2) ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
                  (3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดำเนินการแล้วแต่กรณี
                  (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติ คำสั่งหรือประกาศของสหกรณ์
            (ง)  เหรัญญิก  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
                  (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน ของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยความถูกต้องและเรียบร้อย
                  (2) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายโดยให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติ คำสั่งหรือประกาศของสหกรณ์
    
ข้อ 76. กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
            คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งให้กรรมการดำเนินการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลากและ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
            เมื่อครบกำหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
            กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกันและจะต้องเว้นว่างอย่างน้อยสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
            ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
    
ข้อ 77. การพ้นจากตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
            (1) ถึงคราวออกตามวาระ
            (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการหรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
            (3) ขาดจากสมาชิกภาพ
            (4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้
            (5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
            (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล
            (7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายบุคคล
            (8) พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ประจำจากหน่วยงานในสังกัดซึ่งเป็นกรณีต้องย้ายออกจาก หน่วยบริการตามข้อ 67 (4) ให้ยังคงสถานะการเป็นประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการอยู่ได้อีกเพียงสามสิบวันนับแต่วันที่มีคำสั่งทางราชการไปถึงหน่วยงานต้นสังกัด
            ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
            กรณีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก

ข้อ 78. ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระเว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 77(7) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ประชุมดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง  แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใดๆ ไม่ได้นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
            ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความ ในวรรคก่อนนั้นเป็นตำแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
             กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่ง ได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
    
ข้อ 79. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมกัน ตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย
            ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
            ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
    
ข้อ 80. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่ง และประกาศของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
            (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่งและประกาศของสหกรณ์
            (2) กำหนดนโยบายและพิจารณาดำเนินการในเรื่องการให้เงินกู้  การกู้ยืมเงินการฝากเงิน การรับฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์
            (3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
            (4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่
            (5) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานรวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
            (6) พิจารณาดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง จ้างหรือเลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
            (7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน
            (8) กำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์
            (9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
            (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์และออกจากชุมนุมสหกรณ์และองค์กรอื่น
            (11) ดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
            (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึก ข้อเสนอแนะของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
            (13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี
            (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
            (15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
            (16) ฟ้อง ต่อสู้หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
            (17) พิจารณาดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการของสหกรณ์รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะการจัดตั้ง ยุบรวมหรือยกเลิกหน่วยบริการ ต่อที่ประชุมใหญ่
            (18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณ์กำหนดไว้
            (19) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว
            (20) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
    
ข้อ 81. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการหรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงาน การสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
 
คณะกรรมการอื่น
 
ข้อ 82. คณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จำนวนเจ็ดคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเป็นคณะกรรมการอำนวยการและให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการขึ้นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
            ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ
            คณะกรรมการอำนวยการ ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการนั้น
            ให้คณะกรรมการอำนวยการ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการอำนวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
            ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
            ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมคราวถัดไป
    
ข้อ 83. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ  ให้คณะกรรมการอำนวยการ เป็นผู้ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้เป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่งและประกาศของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
             (1) ควบคุมในเรื่องการเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
             (2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
             (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัยและพร้อมที่จะนำมาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
             (4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
             (5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์โดยเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
             (6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์โดยเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
             (7) จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของสหกรณ์โดยเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
             (8) ทำนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
    
ข้อ 84. คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จำนวนห้าคน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการ
            คณะกรรมการเงินกู้ ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น
            ให้คณะกรรมการเงินกู้ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
            ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
            ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

ข้อ 85. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาเสนอรายการขออนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  คำสั่ง และประกาศของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
            (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
            (2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำหนด
            (3) ดูแลการชำระหนี้ของสมาชิกให้ผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
            (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อเท็จจริง ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ ขอผ่อนเวลาส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
    
ข้อ 86. คณะกรรมการศึกษา  คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษา จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จำนวนห้าคน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการคณะกรรมการการศึกษา ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งกรรมการการศึกษานั้น
            ให้คณะกรรมการการศึกษา ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกัน เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการการศึกษาหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
            ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง ของจำนวนกรรมการการศึกษาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม        
            ให้คณะกรรมการการศึกษา รายงานผลปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป
    
ข้อ 87. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษา  ให้คณะกรรมการการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่ง และประกาศของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
            (1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
            (2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินงานไป
            (3) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
            (4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
            (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศเพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิก
            (6) ดำเนินการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ตามควรแก่ฐานะของสหกรณ์แก่สมาชิกและครอบครัวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
    
ข้อ 88. คณะกรรมการหน่วยบริการ ให้มีคณะกรรมการหน่วยบริการโดยอำนาจหน้าที่  จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีสรรหา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

ประธานในที่ประชุม
    
ข้อ 89. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมและถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น
            ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการการศึกษา ให้ประธานกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
            ในการประชุมหน่วยบริการ ให้ประธานของหน่วยบริการ หรือเลขานุการหน่วยบริการ (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมตามลำดับแต่ถ้าประธานหน่วยบริการ หรือเลขานุการหน่วยบริการ ไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
 
การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
 
ข้อ 90. การออกเสียง  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก กรรมการดำเนินการหรือกรรมการอื่นๆ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ สุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่น   มาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
            ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นกรณีพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงเรื่องนั้นไม่ได้
    
ข้อ 91. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม 
            (1)   การกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
            (2)   การเลิกสหกรณ์
            (3)   การควบสหกรณ์
            (4)   การแยกสหกรณ์
รายงานการประชุม

ข้อ 92. รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่ การประชุมหน่วยบริการ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการหรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุม ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดำเนินการหรือกรรมการอื่นๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ