หมวด 10 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ

หมวด 10 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ


ข้อ 102. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จำนวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นและแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
ข้อ 103. ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการเป็นบุคคลธรรมดา จำนวนห้าคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ นิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์หรือการสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ คุณสมบัติ การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และจริยธรรม ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด ภายใต้บังคับแห่งระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
              ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้ มีกำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ หากครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ
    
ข้อ 104. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ดำเนินการดังนี้  
        (1) ให้คณะกรรมการหน่วยบริการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนดหน่วยละหนึ่งคน
        (2) ให้แบ่งกลุ่มหน่วยบริการออกเป็นกลุ่มหน่วยตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกกันเองจากบุคคลตาม (1) ให้ได้จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการแต่ละกลุ่มหน่วยบริการตามสัดส่วนจำนวนสมาชิกสามัญ ซึ่งสหกรณ์จะแจ้งจำนวนเป็นคราวๆ ไป
        (3) ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเสนอรายชื่อและตัวบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตาม (2) ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อให้คัดเลือกเหลือห้าคนโดยวิธีเปิดเผยและให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
    
ข้อ 105. อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งข้อต่อไปนี้ คือ
        (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
        (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้อง ของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติการในกิจการนั้นๆ
        (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
        (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์
        (5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการดำเนินการ
        (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่งและประกาศ ของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรหรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์
             ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอรายงานการตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไปแล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
             หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินสหกรณ์แก้ไขโดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้
    
ข้อ 106. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็วผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น