เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์


ฝ่ายบริหาร

นายเอนก คำจำรูญ
ผู้จัดการ

นางอัญชลี อุปนันท์
รองผู้จัดการ

นายศักรินทร์ ยศทองคำ
รองผู้จัดการ

นางสาวธิดา ด้วงมะโน
รองผู้จัดการ

กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ

นางสาวนิตยา ไตรปิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ

นายเอนก หาวา
เจ้าหน้าที่อาวุโส ปฏิบัติงานอำนวยการและสวัสดิการ

นางเรณู อริยะ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ปฏิบัติงานอำนวยการและสวัสดิการ

นางจุไรรัตน์ ศิริแก้ว
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานอำนวยการและสวัสดิการ

นางสาวทิวทัศน์ แก้วบังเกิด
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานอำนวยการและสวัสดิการ

นางชณันภัสร์ อุดมวริยาวัฒน์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานอำนวยการและสวัสดิการ

นางกรมัสลิน ปุญญพันธุ์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานอำนวยการและสวัสดิการ

นายชรินทร์ พุทธวงค์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายสุทัศน์ อริยะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายคุณานนท์ ธรรมพิชิต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มงานการเงิน

นางเยาวณา กันทะมา
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

นางสาวณัฐกฤตา ธรรมปัญญา
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางสาวปุณยิศา ชัยมงคล
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางลภัสนันท์ ยาดี
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางสาวพิมพ์ทิพย์ พงศ์วีรกวิน
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางสาวจุฑารัตน์ พรหมเทพ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางณัฐนพินท์ ไชยสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชัยกฤต ประไพพิศ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผล

นางสาวจุฬาภา งามปฏิรูป
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผล

นางสาวนุจรินทร์ มูลคำ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผล

นางหทัยรัตน์ ไทยปิยะ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผล

นางสาวศุภาภรณ์ ถ่านคำ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มงานวิเคราะห์เงินลงทุนและบัญชี

นางภูมิภาส มโนวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์เงินลงทุนและบัญชี

นางสาวนัฏรดา ภัทรนนปกรณ์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานวิเคราะห์เงินลงทุนและบัญชี

นางสาววาทินี กันทะทิพย์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานวิเคราะห์เงินลงทุนและบัญชี

กลุ่มงานสินเชื่อ

นายวิชาติ มณีศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานสินเชื่อ

นางสาวกาญจนา มอญเต้
เจ้าหน้าที่อาวุโส ปฏิบัติงานสินเชื่อ

ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ นาคะเปรมินทร์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

นายปริญญา พุทธวงค์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

นางสาวณัฐพันธุ์ มีสัตย์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางอภิชดา สารพรนวัช
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

นายภาสกร ดุษฎีวิทิต
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรและนิติการ

นายอชิตพล มุขแก้ว
นิติกร

นางเมญาดา วรรณภีร์
นิติกร