เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์


ฝ่ายบริหาร

นายเอนก คำจำรูญ
ผู้จัดการ

นางอัญชลี อุปนันท์
รองผู้จัดการ

นายศักรินทร์ ยศทองคำ
รองผู้จัดการ

นางสาวธิดา ด้วงมะโน
รองผู้จัดการ

กลุ่มอำนวยการและบริการ

นางสาวนิตยา ไตรปิ่น
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริการ

นางสาวกาญจนา มอญเต้
เจ้าหน้าที่อาวุโส ปฏิบัติงานอำนวยการและบริการ

นายอเนก หาวา
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานบริการและอำนวยการ

นางจุไรรัตน์ ศิริแก้ว
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานอำนวยการและบริการ

นางสาวจุฑารัตน์ มูลเมือง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานบริการและอำนวยการ

นายชรินทร์ พุทธวงค์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายสุทัศน์ อริยะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายคุณานนท์ ธรรมหน่อย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ

นางภูมิภาส มโนวงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ

นางสาวทิวทัศน์ แก้วบังเกิด
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ

นางชณันภัสร์ อุดมวริยาวัฒน์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ

กลุ่มการเงินและการลงทุน

นางเยาวณา กันทะมา
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและการลงทุน

นางสาวจุฬาภา งามปฏิรูป
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางสาวณัฐพันธุ์ มีสัตย์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางสาวนุจรินทร์ มูลคำ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางหทัยรัตน์ ไทยปิยะ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางอภิชดา สารพรนวัช
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

กลุ่มประมวลผล เทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางณัฐนพินท์ ไชยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มประมวลผล เทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายปาณวัฒน์ ประไพพิศ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผล

นางสาวณัฐกฤตา ธรรมปัญญา
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผล

นางนัยนา ยาดี
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผล

นางสาวกรมัสลิน โอศิริ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผล

นางสาวศุภาภรณ์ ถ่านคำ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มวิเคราะห์การเงินและบัญชี

นางวิจิตรา เขตต์ภูมิเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์การเงินและบัญชี

นางสาววรินทร์ลดา ผุสดี
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานวิเคราะห์การเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ

นายวิชาติ มณีศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ

นางเรณู อริยะ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ นาคะเปรมินทร์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

นายปริญญา พุทธวงค์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นางสาวปุณยิศา ชัยมงคล
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

นายภาสกร ดุษฎีวิทิต
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

นางสาวพิมพ์ทิพย์ พงศ์วีรกวิน
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

กลุ่มบริหารทรัพยากรและนิติกร

นายอชิตพล มุขแก้ว
เจ้าหน้าที่นิติกร

นางเมญาดา วรรณภีร์
เจ้าหน้าที่นิติกร