ข่าวกิจกรรม

ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ก.ค. 2559 เวลา 13:37 น.
 967
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานสหกรณ์ฯ ระบบงาน ขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักเงิน ณ ที่จ่าย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานให้มีการรับรู้และเข้าใจในระบบการปฏิบัติงานไปทิศทางเดียวกัน