ข่าวกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 "เกษียณอย่างเกษม"

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 16:14 น.
 1057

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (เกษียณอย่างเกษม)                               โดยมีนายเอนก   คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการเป็นประธานในพิธีเปิด   ซึ่งโครงการเกษียณอย่างเกษม ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้มีการวางแผนการใช้เงินและมีการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาหนี้สงสัยจะสูญอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 641 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเอื้องคำหลวง สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด