ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา ม.แม่โจ้ สัมภาษณ์ รองผู้จัดการ เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 14:09 น.
 405
นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่องประวัติความเป็นมาและการบริหารงานของสหกรณ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด