ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานยกร่างแก้ไขข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 10:55 น.
 732
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
เป็นประธานใน การประชุมคณะทำงานยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ 
ครั้งที่ 2/2561 คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ
กลุ่มหน่วยบริการ  กลุ่มผู้แทนสมาชิก  กลุ่มเจ้าหน้าที่  และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ ให้สอดคล้องกับการบริหารงานในปัจจุบัน
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์และสมาชิก  งานจัดขึ้นเมื่อวันที่  19 สิงหาคม  2561 
ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่   จำกัด