ข่าวกิจกรรม

ประธานร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์จากมาเลเซีย

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 14:28 น.
 298
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
ในฐานะประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์เขตพื้นที่ภาคเหนือ และ นางอัญชลี  อุปนันท์  รองผู้จัดการ สหกรณ์ฯ
ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสมาชิกสหกรณ์จากประเทศมาเลเซีย   
ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ภาคการเกษตร 
เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  2562  ณ  สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง  จำกัด