ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนา “พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์”

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 น.
 391
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนา และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ (ข.ชสอ.น) และชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
 
               โครงการนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายนพดล อินปา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด กล่าวรายงานโดย นายธวัช จิตรชอบค้า เลขานุการ เขตพื้นที่สหรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ กล่าวเปิดการสัมมนาโดย นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ ประธานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ และ บรรยายเรื่อง “พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์” โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง