ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (สคช.)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 15:46 น.
 261
               สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (สคช.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีนายนายธนากร  เม่นแต้ม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2563 รายงานงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี 2564 และร่วมกันพิจารณาอนุมัติบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน แก้ไขข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางนโยบายในการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2564 ต่อไป เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด