ประธานกรรมการหน่วยบริการ

ประธานกรรมการหน่วยบริการ


นางบุญทิวา ธรรมโม

หน่วยบริการ : เวียงพิงค์ 1
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5324 7724 ต่อ 501
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5324 6166
โทรศัพท์มือถือ : 08 1882 7314
Line ID : ooy142940
E-mail : Boontiva.ooy@gmail.com

นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ์

หน่วยบริการ : เวียงพิงค์ 2
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 4222 7058
Line ID : Cherd145
E-mail : cthippayawareewong@ gmail.com
ที่ตั้งหน่วยบริการ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

นายดำรง ธรรมไชย

หน่วยบริการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5392 1444 ต่อ 1625
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 06 1545 4555
Line ID : dum6329
E-mail : dumronglanna@gmail.com

นางศรีอนงค์ ใคร้มา

หน่วยบริการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5387 3000 ต่อ 2000
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 09 3112 2477, 08 6587 4164
Line ID : toysianong
E-mail : srianong_kr@hotmail.com

นายเพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์

หน่วยบริการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1993 3057
Line ID : permsak2499
E-mail : permsak_s@hotmail.com

นายแสวง อุดมสม

หน่วยบริการ : เทศบาลนครเชียงใหม่
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5311 4395
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5311 4395
โทรศัพท์มือถือ : 08 1764 7542
Line ID : 0817647542 (ค้นจากหมายเลขโทรศัพท์)
E-mail : sawang.542@gmail.com

นายศรีคราม ปิจมิตร

หน่วยบริการ : อำเภอเมือง
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 09 3137 8674
Line ID : 0931378674
E-mail : muang.cmcoop@gmail.com
ที่ตั้งหน่วยบริการ : โรงเรียนท่าศาลา

นายเดชแก้ว ขันคำ

หน่วยบริการ : อำเภอดอยสะเก็ด
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5329 1366
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5329 1366
โทรศัพท์มือถือ : 08 1961 1752
Line ID : dejmai
E-mail : khankam.d@gmail.com

นายจรัล สุรพิมาน

หน่วยบริการ : อำเภอสันกำแพง
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5333 1026
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5333 1026
โทรศัพท์มือถือ : 08 1020 2969
Line ID : 0810202969 (ค้นจากหมายเลขโทรศัพท์)
E-mail :

นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์

หน่วยบริการ : อำเภอแม่ออน
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5385 9302
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5385 9302
โทรศัพท์มือถือ : 08 1387 8217
Line ID : 0813878217 (ค้นจากหมายเลขโทรศัพท์)
E-mail : sahagonmaeon@gmail.com

นายไพศาล เนตรสุรา

หน่วยบริการ : อำเภอพร้าว
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5347 4270
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5347 4270
โทรศัพท์มือถือ : 09 9141 7997
Line ID : 0991417997 (ค้นจากหมายเลขโทรศัพท์)
E-mail :
ที่ตั้งหน่วยบริการ : อาคาร สปอ. (เดิม)

นายอนันต์ แสนสนิท

หน่วยบริการ : อำเภอแม่แตง
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1960 5592
Line ID : honda4400
E-mail : saensanit4400gmail.com
ที่ตั้งหน่วยบริการ : สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง(เดิม)

นายวรพจน์ พุ่มตระกูล

หน่วยบริการ : อำเภอแม่ริม
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 4740 6435
Line ID : woraphot03
E-mail : jaomae.2@hotmail.com

นายวัสสันต์ กองรัตน์

หน่วยบริการ : อำเภอสะเมิง
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 7179 4132
Line ID : 0871794132 (ค้นจากหมายเลขโทรศัพท์)
E-mail :

นายวินิตย์ กันธรรม

หน่วยบริการ : อำเภอสันทราย
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5349 1832
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 0818857232
Line ID : 0818857232 (ค้นจากหมายเลขโทรศัพท์)
E-mail :

นายสมพงษ์ รักประชา

หน่วยบริการ : อำเภอเชียงดาว
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 4371 5581
Line ID : pong.ruk
E-mail :
ที่ตั้งหน่วยบริการ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูอำเภอเชียงดาว

นายศรีทน จองเซ

หน่วยบริการ : อำเภอเวียงแหง
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5347 7296
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 6198 7811
Line ID : St.Jongsei
E-mail : St.Jongsei@gmail.com
ที่ตั้งหน่วยบริการ : โรงเรียนบ้านเวียงแหง

นางศรีวรรณ์ ชาญกิจ

หน่วยบริการ : อำเภอฝาง
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 09 3140 1286
Line ID : sricha0203
E-mail : sriwan1286@gmail.com

นายณรงศักดิ์ โกเสนตอ

หน่วยบริการ : อำเภอไชยปราการ
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5345 7023
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5345 7023
โทรศัพท์มือถือ : 08 6385 8428
Line ID : narongsakko
E-mail : narongsak1789@gmail.com
ที่ตั้งหน่วยบริการ : โรงเรียนวัดบ้านท่า

นายสนั่น กันธพงษ์

หน่วยบริการ : อำเภอแม่อาย
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1961 7676
Line ID : 0819617676 (ค้นจากหมายเลขโทรศัพท์)
E-mail :
ที่ตั้งหน่วยบริการ : ศูนย์ราชการอำเภอแม่อาย

นายสุรชัย นิยะมาศ

หน่วยบริการ : อำเภอสารภี
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5332 1314
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5332 1314
โทรศัพท์มือถือ : 08 1594 0325
Line ID : SRC0325
E-mail :
ที่ตั้งหน่วยบริการ : อาคาร สปอ.สารภี (เดิม)

นายประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร

หน่วยบริการ : อำเภอสันป่าตอง
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5335 5470
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 4851 5569
Line ID : 0848515569 (ค้นจากหมายเลขโทรศัพท์)
E-mail : prasitying2499@gmail.com

นายสมยงค์ คำอ้าย

หน่วยบริการ : อำเภอหางดง
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1386 4410
Line ID : somyong2551
E-mail : somyong2551@gmail.com
ที่ตั้งหน่วยบริการ : สำนักงานโรงเรียนบ้านทรายมูล

นายสฤษดิ์ กันทะมัง

หน่วยบริการ : อำเภอแม่วาง
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5348 9111
โทรศัพท์มือถือ : 08 9759 3699
Line ID : 0897593699 (ค้นจากหมายเลขโทรศัพท์)
E-mail : srtkan7@gmail.com

นายประพันธ์ จิโนด้วง

หน่วยบริการ : อำเภอดอยหล่อ
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 09 4619 4894
Line ID : 0946194894 (ค้นจากหมายเลขโทรศัพท์)
E-mail :
ที่ตั้งหน่วยบริการ : โรงเรียนบ้านแม่ขาน

นายจตุพงศ์ วรส

หน่วยบริการ : อำเภออมก๋อย
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5346 7228
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5346 7228
โทรศัพท์มือถือ : 08 1951 1640
Line ID : jatupong_waros
E-mail : waros.drof@gmail.com

นายนิกร มะโน

หน่วยบริการ : อำเภอฮอด
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 9560 0143
Line ID :
E-mail :
ที่ตั้งหน่วยบริการ : โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม

นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์

หน่วยบริการ : อำเภอดอยเต่า
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 6182 2460
Line ID : wutton
E-mail : wutthiphong@gmail.com

นายชานุวัฒน์ มุขแก้ว

หน่วยบริการ : อำเภอจอมทอง
โทรศัพท์หน่วยบริการ : 0 5382 6532
โทรสารหน่วยบริการ : 0 5382 6532
โทรศัพท์มือถือ : 08 1992 2243
Line ID :
E-mail : chanuwat.mk@gmail.com

นายนพรัตน์ บุญเกิด

หน่วยบริการ : อำเภอแม่แจ่ม
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 1961 7318
Line ID : noparat251725172517
E-mail : Noparatboonkerd@gmail.com
ที่ตั้งหน่วยบริการ : สมาคมครูแม่แจ่ม

นายวิเชียร นามแก้ว

หน่วยบริการ : อำเภอกัลยาณิวัฒนา
โทรศัพท์หน่วยบริการ :
โทรสารหน่วยบริการ :
โทรศัพท์มือถือ : 08 6186 4314
Line ID : wcnamkaew
E-mail : winamkaew120202@gmail.com
ที่ตั้งหน่วยบริการ : โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง