ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติการก่อตั้ง


ชื่อ    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
         ChiangMai Teacher's Thrift & Credit Cooperative Ltd. 
ที่ตั้ง  175 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
          โทรศัพท์  0-538-51888 
          โทรสาร    0-5385-1889 - 0-5385-1890
ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

UploadImage
นายจันทร์ สิทธิปราณีต
 
 
UploadImage
อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัด(เก่า)
 
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 
 
ปี พ.ศ. 2503
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2503 โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งคือนายจันทร์  สิทธิประณีต ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ชื่อว่า “สหกรณ์ครูเชียงใหม่ จำกัดสินใช้ ” ประเภทออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน  มีที่ตั้งสำนักงานอยู่รวมกับสำนักงานศึกษาธิการ บริเวณศาลากลาง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันสำนักงานแห่งนี้ได้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ อยู่หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
         สหกรณ์ครูเชียงใหม่ จำกัดสินใช้ เริ่มมีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน 761 คน มีทุนดำเนินงานเมื่อแรกเริ่ม จำนวน 22,030 บาท (สองหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน) ต่อมาได้ย้ายสำนักงานหอประชุมติโลกราช และบ้านพักหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอเมืองตามลำดับ
 
ปี พ.ศ.2512
         ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2512 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่” ประเภท สหกรณ์ธนกิจ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 11/5 ถนนจ่าบ้าน ตำบลพระสิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
ปี พ.ศ. 2521
         ในปี พ.ศ. 2521 คณะกรรมการดำเนินการ ได้มีมติให้จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานในบริเวณที่ดินเนื้อที่ 3 งาน 55 ตารางวา ราคา 503,000 บาท (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานจำนวน 684,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ต่อมาได้ขออนุมัติต่อเติมสำนักงานอีกจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และได้จัดซื้อที่ดินด้านหน้าสำนักงานเดิมเพิ่มเติม เนื้อที่ 3 งาน 16 ตารางวา เป็นเงิน 3,608,000 บาท (สามล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน)เพื่อจัดสร้างอาคารสำนักงานใหม่ให้กว้างขวางเพียงพอสำหรับการให้บริการแก่สมาชิกและการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินงาน และพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 
ปี พ.ศ. 2540
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ คือการได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค และได้รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งประเทศไทย จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 
ปี  พ.ศ.2545 
         ในปี พ.ศ.2545 ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งภาคเหนือ
 
ปี พ.ศ.2546
         ในปี พ.ศ.2546 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับอนุมัติเงินจากที่ประชุมใหญ่ให้จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดสร้างสำนักงานใหม่ จำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)
 
ปี พ.ศ.2548
         ในปี พ.ศ.2548 ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 8 ไร่ 3 งาน ในราคา 28,800,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนวงแหวนรอบ2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 
ปี พ.ศ.2550-2551
         ปี พ.ศ.2550-2551 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่จัดสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ จำนวน 39,100,000 บาท (สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งบ้านพักสหกรณ์ฯ อีกจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นค่าก่อสร้างอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 49,100,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
 
ปี พ.ศ.2551
         ในปี พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2551 สหกรณ์ฯ ได้ย้ายที่ทำการจากเดิมมาที่ตั้งแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่2 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 เป็นอาคารสามชั้นเพื่อรองรับบริการให้แก่สมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         โดยมีพิธีเปิด และทำบุญอาคาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2551 โดยได้จัดพิธีเปิดและทำบุญอาคาร ซึ่งได้รับเกียติสูงจาก ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ปี พ.ศ.2552
         ในปี พ.ศ.2552 ได้จัดสร้างอาคารประกอบ 2 ชั้น เพื่อจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์และเอกสารต่างๆ ใช้งบประมาณ 1,570,000,000 (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
 
 
ปี พ.ศ.2553
         ในปี พ.ศ.2553 ได้ดำเนินงานต่อเติมอาคารสำนักงาน ห้องประชุมชั้น2 เพื่อจัดทำเป็นห้องประชุมและห้องอาหารเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุม ค่าก่อสร้างงบประมาณ 4,950,000 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ได้จัดพิธีทำบุญและงานครบรอบ 50 ปีแห่งวันก่อตั้งสหกรณ์ ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่าพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ที่ได้เมตตาปาฐกถาธรรมแก่สมาชิกสหกรณ์และได้รับเกียรติจากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา มาเป็นประธานในพิธี
 
ปี พ.ศ.2554
         เป็นยุคมุ่งสู่สังคมใหม่ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกและสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยได้ดำเนินการจัดการกิจกรรมดังนี้
         1.จัดโครงการประกวดค่านิยม MOTTO ของสหกรณ์เพื่อถือเป็นเอกลักษณ์ให้สมาชิกได้รับทราบและภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จึงได้สรรหาโดยการประกวดค่านิยมจากสมาชิก จึงได้ MOTTO “มั่นคง มั่นใจ ก้าวไกล สู่สากล”
         2.จัดโครงการ “คนดี ศรีสหกรณ์” เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างความรักความผูกพันให้กับสมาชิกสหกรณ์
         3.จัดโครงการ “84 พรรษา มหาราชภูมิพล” เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคม เป็นการนำสหกรณ์ออกสู่การพัฒนาสังคมภายนอก โดยริเริ่มให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการสร้างสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือร่วมมือกับชุมชนและสังคม จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยสมทบสร้างฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6   ณ โรงเรียนปางป๋อ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และสมทบทุนการสร้างศาลาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
         4.ริเริ่มมีการจับฉลากให้รางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในการจัดหาของรางวัลและให้ผู้แทนสมาชิกได้จับฉลาก
         5.ปรับโครงสร้างพนักงานสหกรณ์ โดยเพิ่มตำแหน่ง
             5.1 รองผู้จัดการจากเดิม 2 เป็น 3 คน
             5.2 หัวหน้างานจากเดิม 6 คน เป็น 7 คน
             5.3 พนักงานอาวุโสที่มีอายุงาน 25 ปี
         รวมทั้งให้กำหนดมีค่าตอบแทนตำแหน่งงาน ผู้จัดการ,รองผู้จัดการ,หัวหน้างานและพนักงานอาวุโส
         6.ยกเลิกการทำประกันชีวิต มาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแทน
         7.ปี พ.ศ.2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับรางวัลสำหรับสหกรณ์นำร่องที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี ด้านการจัดกระบวนการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์(Cooperative Quality Award) จากสำนักงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศ โดยได้รับคะแนนการประเมิน 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
ปี พ.ศ.2555
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับรางวัลดังนี้
         1.สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่นจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
         2.สหกรณ์นำร่องที่เป็นตัวอย่าง แนวทางปฏิบัติงานที่ดีในหมวดที่ 1 (การนำองค์กร)และหมวดที่6 (การจัดกระบวนการ) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด
         3.สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก) จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
         4.รายงานกิจการประจำปีระดับ ดีมาก จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
         5.ทางด้านบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับประเมินบุคลากรดีเด่นประเภทผู้จัดการ คือ นางสาวภนิดา จารุแสงไพโรจน์ เป็นผู้จัดการดีเด่นระดับจังหวัดประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
         6.สหกรณ์ฯ ได้ต่อเติมโรงรถ จากเดิมจนถึงด้านข้างบ้านพักสหกรณ์ โดยงบกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 365,000 บาท เพื่อเป็นที่จอดรถยนต์ พร้อมกันนี้เทลานถนนคอนกรีตบริเวณด้านหลังและด้านข้างสำนักงานความหนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร เนื้อที่ 4,152 ตารางเมตร จำนวนเงิน 1,373,700 บาท จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2554 จำนวน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
 
ปี พ.ศ.2557
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับรางวัลดังนี้
         1. สหกรณ์ได้รับคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)
         2.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ (Cooperative Quality:CQA) ประจำปี 2556  
 
UploadImage        UploadImage

ปี พ.ศ.2558
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับรางวัลดังนี้
         1. สหกรณ์ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นจากสันนิบาตแห่งประเทศไทย
         2. ผู้บริหาร นางอัญชลี อุปนันท์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์ดีเด่น ประเภทเจ้าหน้าที่