ระเบียบของสหกรณ์

ระเบียบของสหกรณ์


สารบัญระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด: ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563) (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2567 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลด)
:
 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2566 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560) (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561) (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้สิน พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้สิน พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการผิดนัดและขาดส่งการชำระหนี้ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยการผิดนัดและขาดส่งการชำระหนี้ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยหน่วยบริการ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2559 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558) (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ พ.ศ. 2567 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินสนับสนุนทุนการวิจัยงานสหกรณ์แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับสมัคร บรรจุแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยผู้จัดการ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยผู้จัดการ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยผู้จัดการ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 (ดาวน์โหลด)
: ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้เงินค่ารับรอง พ.ศ. 2567 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2567 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2567 (ดาวน์โหลด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: ระเบียบฯ ว่าด้วยระบบบริการสมาชิกสหกรณ์ทางออนไลน์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567 (ดาวน์โหลด)