ข้อบังคับของสหกรณ์

ข้อบังคับของสหกรณ์


ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562
               ที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนและนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
               ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562”
               ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
               ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ข้อบังคับสหกรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562