เป้าประสงค์

เป้าประสงค์


เป้าประสงค์ (Goal)

  1. บริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  2. การบริการของสหกรณ์สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
  3. ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  4. สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารจัดการของสหกรณ์