แผนพัฒนาสหกรณ์

แผนพัฒนาสหกรณ์


แผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2564

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

          “เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับประเทศที่มั่นคงด้วยหลักธรรมาภิบาล  บริการด้วยเทคโนโลยี สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  2. บริหารทางการเงินที่สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานสหกรณ์ สถาบันการเงิน และสมาชิก
  4. จัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
  5. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและขบวนการสหกรณ์
 

เป้าหมายสูงสุด

          สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและพึ่งตนเองได้ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
 

เป้าประสงค์ (Goal)

  1. บริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  2. การบริการของสหกรณ์สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
  3. ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  4. สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารจัดการของสหกรณ์
 

ค่านิยมร่วม (Core Values)

          ซื่อสัตย์ ใส่ใจ มุ่งมั่น มั่นคง

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   ยกระดับการบริหารเงินทุนสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์เป็นมืออาชีพ
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   บริหารจัดการสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัยเป็นปัจจุบัน