เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


ชื่อ    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
         ChiangMai Teacher's Thrift & Credit Cooperative Ltd. 
ที่ตั้ง  175 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
          โทรศัพท์  0-5385-1888 
          โทรสาร    0-5385-1889 - 0-5385-1890
ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

UploadImage
นายจันทร์ สิทธิปราณีต
 
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 
ปี พ.ศ. 2503
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2503 โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งคือนายจันทร์  สิทธิประณีต ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ชื่อว่า “สหกรณ์ครูเชียงใหม่ จำกัดสินใช้ ” ประเภทออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน  มีที่ตั้งสำนักงานอยู่รวมกับสำนักงานศึกษาธิการ บริเวณศาลากลาง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันสำนักงานแห่งนี้ได้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ อยู่หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
         สหกรณ์ครูเชียงใหม่ จำกัดสินใช้ เริ่มมีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน 761 คน มีทุนดำเนินงานเมื่อแรกเริ่ม จำนวน 22,030 บาท (สองหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน) ต่อมาได้ย้ายสำนักงานหอประชุมติโลกราช และบ้านพักหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอเมืองตามลำดับ
 
ปี พ.ศ.2512
         ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2512 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่” ประเภท สหกรณ์ธนกิจ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 11/5 ถนนจ่าบ้าน ตำบลพระสิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ปี พ.ศ.2521
         พ.ศ.2521 คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักงาน ณ เลขที่ 11/ 5 ถนนจ่าบ้าน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่  3 งาน 55 ตารางวา ราคา 503,000.00 บาทและก่อสร้างอาคารสำนัก งานจำนวน 684,000 บาท ต่อมาได้ต่อเติมสำนักงานอีกจำนวน  500,000 บาท แต่เนื่องจากที่ทำการคับแคบ จึงได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมด้านหน้าสำนักงานเพิ่มเติม เนื้อที่  3 งาน  16   ตารางวา เป็นเงิน  3,608,000 บาท

ปี พ.ศ.2540
         พ.ศ.2540 สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งประเทศไทยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปี พ.ศ. 2548
         พ.ศ. 2548 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดสร้างสำนักงาน แห่งใหม่ ณ เลขที่ 175 หมู่  2 ถนนวงแหวนรอบกลาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 8 ไร่ 3 งาน ในราคา  28,800,000.00 บาท

ปี  พ.ศ. 2549-2550
         พ.ศ. 2549-2550 ได้จัดสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ จำนวน 39,100,000.00บาทและโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งบ้านพัก สหกรณ์จำนวนเงิน  10,000,000 บาท

ปี  พ.ศ 2551
         วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 สหกรณ์ฯ ได้ย้ายที่ทำงานจากสหกรณ์แห่งเดิมมาที่ทำการแห่งใหม่ เพื่อรองรับการบริการให้แก่สมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดพิธีเปิดและทำบุญอาคาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2551

ปี พ.ศ.2552
         ในปี พ.ศ.2552 ได้จัดสร้างอาคารประกอบ 2 ชั้น เพื่อจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์และเอกสารต่างๆ ใช้งบประมาณ 1,570,000,000 (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
 
ปี พ.ศ.2553
         ในปี พ.ศ.2553 ได้ดำเนินงานต่อเติมอาคารสำนักงาน ห้องประชุมชั้น2 เพื่อจัดทำเป็นห้องประชุมและห้องอาหารเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุม ค่าก่อสร้างงบประมาณ 4,950,000 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ได้จัดพิธีทำบุญและงานครบรอบ 50 ปีแห่งวันก่อตั้งสหกรณ์ ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่าพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ที่ได้เมตตาปาฐกถาธรรมแก่สมาชิกสหกรณ์และได้รับเกียรติจากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา มาเป็นประธานในพิธี
 
ปี พ.ศ.2554
         เป็นยุคมุ่งสู่สังคมใหม่ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกและสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยได้ดำเนินการจัดการกิจกรรมดังนี้
         1.จัดโครงการประกวดค่านิยม MOTTO ของสหกรณ์เพื่อถือเป็นเอกลักษณ์ให้สมาชิกได้รับทราบและภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จึงได้สรรหาโดยการประกวดค่านิยมจากสมาชิก จึงได้ MOTTO “มั่นคง มั่นใจ ก้าวไกล สู่สากล”
         2.จัดโครงการ “คนดี ศรีสหกรณ์” เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างความรักความผูกพันให้กับสมาชิกสหกรณ์
         3.จัดโครงการ “84 พรรษา มหาราชภูมิพล” เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคม เป็นการนำสหกรณ์ออกสู่การพัฒนาสังคมภายนอก โดยริเริ่มให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการสร้างสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือร่วมมือกับชุมชนและสังคม จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยสมทบสร้างฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6   ณ โรงเรียนปางป๋อ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และสมทบทุนการสร้างศาลาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
         4.ริเริ่มมีการจับฉลากให้รางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในการจัดหาของรางวัลและให้ผู้แทนสมาชิกได้จับฉลาก
         5.ปรับโครงสร้างพนักงานสหกรณ์ โดยเพิ่มตำแหน่ง
             5.1 รองผู้จัดการจากเดิม 2 เป็น 3 คน
             5.2 หัวหน้างานจากเดิม 6 คน เป็น 7 คน
             5.3 พนักงานอาวุโสที่มีอายุงาน 25 ปี
         รวมทั้งให้กำหนดมีค่าตอบแทนตำแหน่งงาน ผู้จัดการ,รองผู้จัดการ,หัวหน้างานและพนักงานอาวุโส
         6.ยกเลิกการทำประกันชีวิต มาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแทน
         7.ปี พ.ศ.2554 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับรางวัลสำหรับสหกรณ์นำร่องที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี ด้านการจัดกระบวนการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์(Cooperative Quality Award) จากสำนักงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศ โดยได้รับคะแนนการประเมิน 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
ปี พ.ศ.2555
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับรางวัลดังนี้
         1.สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่นจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
         2.สหกรณ์นำร่องที่เป็นตัวอย่าง แนวทางปฏิบัติงานที่ดีในหมวดที่ 1 (การนำองค์กร)และหมวดที่6 (การจัดกระบวนการ) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด
         3.สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก) จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
         4.รายงานกิจการประจำปีระดับ ดีมาก จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
         5.ทางด้านบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับประเมินบุคลากรดีเด่นประเภทผู้จัดการ คือ นางสาวภนิดา จารุแสงไพโรจน์ เป็นผู้จัดการดีเด่นระดับจังหวัดประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
         6.สหกรณ์ฯ ได้ต่อเติมโรงรถ จากเดิมจนถึงด้านข้างบ้านพักสหกรณ์ โดยงบกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 365,000 บาท เพื่อเป็นที่จอดรถยนต์ พร้อมกันนี้เทลานถนนคอนกรีตบริเวณด้านหลังและด้านข้างสำนักงานความหนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร เนื้อที่ 4,152 ตารางเมตร จำนวนเงิน 1,373,700 บาท จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2554 จำนวน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
 
ปี พ.ศ.2557
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้รับรางวัลดังนี้
         1. สหกรณ์ได้รับคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)
         2.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ (Cooperative Quality:CQA) ประจำปี 2556