เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์


ฝ่ายบริหาร

นายธนากร เม่นแต้ม
ผู้จัดการ

นางสาวธิดา ด้วงมะโน
รองผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ กลุ่มงานวิเคราะห์เงินลงทุนและบัญชี

นางเยาวณา กันทะมา
รองผู้จัดการ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนิตยา ไตรปิ่น
รองผู้จัดการ กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ

กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ

นางชณันภัสร์ อุดมวริยาวัฒน์
หัวหน้างาน กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ

นางเรณู อริยะ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ปฏิบัติงานสวัสดิการ

นางสาวณัฐกฤตา ธรรมปัญญา
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสวัสดิการ

นางกรมัสลิน ปุญญพันธุ์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการและประชาสัมพันธ์

นางสาวชวิกา หลูสุริยา
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ

นายสุทัศน์ อริยะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานบริการทั่วไป

นายคุณานนท์ ธรรมพิชิต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานบริการทั่วไป

กลุ่มงานการเงิน

นายวิชาติ มณีศักดิ์
หัวหน้างาน กลุ่มงานการเงิน

นางปุณยิศา นาคะเปรมินทร์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางลภัสนันท์ ยาดี
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางสาวพิมพ์ทิพย์ พงศ์วีรกวิน
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางสาววาทินี กันทะทิพย์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

นางสาวธนารัตน์ ใจปินตา
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงิน

กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางหทัยรัตน์ ไทยปิยะ
หัวหน้างาน กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชัยกฤต ประไพพิศ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจุฬาภา งามปฏิรูป
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผล

นางจุไรรัตน์ ศิริแก้ว
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผล

นางสาวนุจรินทร์ มูลคำ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผล

นางสาวศุภาภรณ์ ถ่านคำ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชนชนันท์ หาวา
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานวิเคราะห์เงินลงทุนและบัญชี

นางสาวนัฏรดา ภัทรนนปกรณ์
หัวหน้างาน กลุ่มงานวิเคราะห์เงินลงทุนและบัญชี

นางสาวจุฑารัตน์ พรหมเทพ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานวิเคราะห์เงินลงทุนและบัญชี

กลุ่มงานสินเชื่อ

ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ นาคะเปรมินทร์
หัวหน้างาน กลุ่มงานสินเชื่อ

นายเอนก หาวา
เจ้าหน้าที่อาวุโส ปฏิบัติงานสินเชื่อ

นางสาวณัฐพันธุ์ มีสัตย์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

นางสาวทิวทัศน์ แก้วบังเกิด
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

นางอภิชดา สารพรนวัช
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

นายภาสกร ดุษฎีวิทิต
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

นายปริญญา พุทธวงค์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ปฏิบัติงานสินเชื่อ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรและนิติการ

นายอชิตพล มุขแก้ว
นิติกร

นางเมญาดา วรรณภีร์
นิติกร