ข่าวสารแจ้งให้ทราบ

รายการเงินรอตรวจสอบของสมาชิก

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 13:52 น.
 396
เงินของสมาชิกท่านใด.......?
            ด้วยสหกรณ์มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมาแล้วไม่แจ้งให้ทราบว่าเป็นของใคร และโอนเงินมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร  ทำให้ปัจจุบันมีเงินค้างในบัญชีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดเคยโอนเงินมายังสหกรณ์และสงสัยว่าทางสหกรณ์จะรับรู้ยอดเงินของท่านหรือไม่อย่างไร ขอให้ท่านตรวจสอบมายังสหกรณ์อีกครั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านสมาชิกเองเพราะหากท่านโอนเงินเข้ามาแต่ไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ สหกรณ์ยังจะคงตั้งบัญชีเป็นเงินรอตรวจสอบต่อไป และจะบันทึกรายการของท่านเข้าระบบก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการโอนจากสมาชิกผู้โอน ณ วันที่สมาชิกแจ้งเท่านั้น
โดยจะไม่บันทึกรายการย้อนหลัง ณ วันที่ท่านโอน เพราะระบบได้ทำการปิดงานประจำวันเป็นทีเรียบร้อยแล้ว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เงินรอตรวจสอบเพื่อให้สมาชิกทราบ ดังนี้ : -
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเงินรอตรวจสอบ แยกรายละเอียดดังไฟล์ดาวน์โหลด.