สมาชิกภาพ

​การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

โดย Administrators
 วันที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 14:07 น.
 33904
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มี 2 ประเภท ได้แก่
     1. สมาชิกสามัญ
     2. สมาชิกสมทบ
 
คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
     1. เป็นผู้ได้รับเงินเดือนประจำในจังหวัดเชียงใหม่ คือ
          1.1 เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
          1.2 เป็นพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
          1.3 เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่และสถานศึกษาสังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
          1.4 เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสังกัดส่วนราชการอื่น ทั้งนี้ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
          1.5 เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจำของ
                    1.5.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
                    1.5.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
                    1.5.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
                    1.5.4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
                    1.5.5 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
                    1.5.6 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ
          1.6 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่รับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เนื่องจากย้ายมารับราชการยังหน่วยงานต้นสังกัดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูเชียงใหม่ จำกัด สามารถหักเงินเดือนได้ในจังหวัดเชียงใหม่
          ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ได้รับบำนาญด้วย
     2. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
     3. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร
     4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
     1. เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกสามัญ
     2. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
     3. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร
     4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
     5. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
     6. มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
     *** สำหรับสมาชิกสมทบเดิมที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ให้สมาชิกสมทบเดิมนั้นยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้

 


UploadImage

UploadImage

 

 

>> ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ <<