สมาชิกภาพ

การชำระค่าหุ้น และการงดชำระค่าหุ้น

โดย Administrators
 วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 13:09 น.
 17110
การชำระค่าหุ้น
สมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนโดยถือปฏิบัติดังนี้
        1. สมาชิกสามัญ จะต้องชำระโดยวิธีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือน  เว้นข้าราชการบำนาญหักจากบัญชีธนาคารที่เงินบำนาญโอนเข้าบัญชีโดยตรงหรือหักจากกรมบัญชีกลาง
        2. สมาชิกสมทบ จะต้องชำระโดยเรียกเก็บจากสมาชิกสามัญ  หรือชำระเองที่สหกรณ์ หรือหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ
 
การงดชำระค่าหุ้น สมาชิกสามารถงดส่งชำระค่าหุ้นรายเดือนได้ดังนี้
            สมาชิกสามัญชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 360  เดือน หรือมีจำนวนเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
            สมาชิกสมทบชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 360 เดือน หรือมีจำนวนเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  150,000 บาท
**ทั้งนี้สมาชิกต้องมีทุนเรือนหุ้นมากกว่าภาระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ฯ