ข่าวสวัสดิการ

เงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

โดย Administrators
 วันที่ 05 ส.ค. 2558 เวลา 09:02 น.
 10080
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 

สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

1. เป็นบุตรโดยกำเนิดของสมาชิก (สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ) อายุไม่เกิน 25 ปี  
2. มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
3. มีความประพฤติดี
4. สำหรับสมาชิกที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป จะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกต้องมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 1 ปี และมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า  5,000.00  บาท
5. ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนศึกษาจะต้องศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาดังต่อไปนี้.-     
         
ที่ ระดับการศึกษา ได้รับทุน (บาท)
1. ระดับอนุบาลปีที่ 2 (รัฐบาล) หรือ อนุบาล 3 (เอกชน) 1,000.00
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 1,500.00
3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 1,500.00
4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 2,000.00
5. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 2,000.00
6. ระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 หรือ ปวส.2 2,500.00

**หากบุตรของสมาชิกได้รับอนุมัติทุนการศึกษาแล้ว แต่สมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิกก่อนได้รับเงินทุนการศึกษาดังกล่าว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน**

ขั้นตอนการขอรับเงิน
1. ส่งแบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก                                  
2. เอกสารประกอบการขอรับเงิน 
    -  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่า ในปีการศึกษานั้นๆ บุตรสมาชิกกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นใด 
    -   สำเนาสมุดบัญชีคู่ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ของบิดา หรือ มารดาที่ขอใช้สิทธิรับทุนการศึกษาบุตร
    -  สำเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน หรือ สำเนาสูติบัตร

เงื่อนไขการขอรับทุน
1. บุตรบุญธรรมไม่สามารถยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาได้
2. กรณี บิดา มารดา เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯทั้งสองคน ให้เลือกใช้สิทธิขอรับทุนจากหน่วยบริการของบิดา หรือ มารดา เพียงหนึ่งทุนเท่านั้น
3. ทุนการศึกษาบุตรของบุตรสมาชิกจะได้รับช่วงชั้นละ 1 ครั้งเท่านั้น