สมาชิกภาพ

วิธีประมาณการเงินงวดชำระหนี้ (ปรับลดเงินงวด)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 01 มิ.ย. 2565 เวลา 14:36 น.
 9409
การปรับลดเงินงวด สามารถทำได้ 2 วิธี
วิธีแรก 
รีสัญญาใหม่ ตามหลักเกณฑ์เงินกู้ประเภทนั้น ๆ โดยไม่ต้องชำระเงินบางส่วน ที่งานสินเชื่อ ชั้น 1 สำนักงานสหกรณ์ฯ

วิธีที่สอง
ชำระหนี้บางส่วน แล้วขอปรับลดเงินงวด ที่งานสมาชิกภาพ ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ฯ โดยสามารถประมาณการค่างวดชำระหนี้คร่าว ๆ ดังวิธีด้านล่างนี้วิธีประมาณการเงินงวดชำระหนี้ (ปรับลดเงินงวด)


1. เข้าเว็บไซต์สหกรณ์ฯ www.cmcoop.or.th 
    1.1 คลิก "เข้าสู่ระบบ CMCOOP" ตรงหัวข้อ "ช่องทางลัด"

UploadImage    1.2 กรอก เลขสมาชิก 6 หลัก และรหัสผ่าน

          - สำหรับการเข้าระบบครั้งแรก รหัสผ่านเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
          - หากลืมรหัสผ่าน คลิก "ลืมรหัสผ่าน" หรือ "ลืมหรือไม่ทราบรหัสผ่านคลิกที่นี่"
UploadImage
2. เลือกเมนู "คำนวณสิทธิกู้"
    2.1 กรอกข้อมูล
          - จำนวนเงินที่ต้องการกู้ : [เงินต้นคงเหลือ ณ ปัจจุบัน]
          - อัตราดอกเบี้ย : [5.40]
          - จำนวนปีที่ต้องการผ่อน : [จำนวนงวดคงเหลือ]
    2.2 คลิกปุ่ม คำนวณ
    2.3 โปรแกรมจะแสดงเงินงวดชำระหนี้หลังปรับลด (ประมาณการ) ต่อเดือน

UploadImage