กระดานถามตอบ

ลบ
เรียน สมาชิก
1.  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม และเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ (สคช.)  เอกสารที่จะต้องเตรียมส่งให้งานสมาคมฯ มีดังนี้
        1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกถึงแก่กรรม     จำนวน   3 ชุด
        2. สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับ "ตาย" จำนวน   3 ชุด
        3. สำเนาใบมรณบัตร  จำนวน   3 ชุด
        4. สำเนาบัตรประจำตัวของทายาทที่ระบุไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์     จำนวน  1 ชุด 
        5. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทที่ระบุไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์   จำนวน  1  ชุด
        6. สำเนาสมุดคู่ฝาก ธ.กรุงไทย ของทายาทที่ระบุไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์  จำนวน 1 ชุด

หากสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  เป็นสมาชิกสมาคมฯ สสอค.  และสมาคมฯ สส.ชสอ.   ด้วย  ให้เตรียมเอกสารดังนี้ 
        1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกถึงแก่กรรม     จำนวน   6 ชุด
        2. สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับ "ตาย" จำนวน   6  ชุด
        3. สำเนาใบมรณบัตร  จำนวน   6 ชุด
       4. สำเนาบัตรประจำตัวของทายาทที่ระบุไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์     จำนวน  4 ชุด 
       5. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทที่ระบุไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์   จำนวน  4  ชุด
       6. สำเนาสมุดคู่ฝาก ธ.กรุงไทย ของทายาทที่ระบุไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์  จำนวน 4 ชุด
 ทั้งนี้  ทายาทที่ได้ถูกระบุไว้จะต้องกรอกแบบฟอร์มตามระเบียบของสมาคมฯ สสอค. และ สส.ชสอ. ในการขอรับเงิน สสอค. และสส.ชสอ.  ด้วย
 

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ  และการรับเงิน
หากสมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างเดือน และได้แจ้งให้งานสมาคมฯ ทราบ ทายาทจะได้รับเงินประมาณไม่เกิน 60 วัน สำหรับงาน สคช.    และจะได้รับเงินประมาณไม่เกิน 90 วัน สำหรับงาน สสอค. และงาน สส.ชสอ.

เช่น  หากสมาชิกถึงแก่กรรมวันที่  27 มี.ค.61  และได้ดำเนินการยื่นเอกสารให้งานสมาคมฯ (สคช.) ภายในวันที่  30  มี.ค.61   สมาคมฯ  สคช. จะดำเนินการจ่ายเงินให้ทายาท (ในกรณีไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์) ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนพฤษภาคม 2561  แต่หากทายาทยื่นเอกสารหลังวันที่  30 มี.ค.61  ระยะเวลาในการดำเนินการจะเลื่อนออกไป คือ จะต้องได้รับเงินไม่เกินวันที่  10 ของเดือนมิถุยายน 2561 แต่หากสมาชิกที่ถึงแก่กรรมมีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ  สมาคมฯ จะดำเนินการนำเงินสงเคราะห์ที่ได้รับชำระหนี้สหกรณ์ฯ ก่อน  หากมีเงินสงเคราะห์คงเหลือหลังจากชำระหนี้สินแล้ว สมาคมฯ จะดำเนินการคืนเงินให้แก่ทายาท  โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ได้แนบเอกสารมา  ทั้งนี้ การรับเงินหรือการดำเนินงาน  ขึ้นอยู่กับการได้รับเอกสารจากทายาทที่ส่งให้งานสมาคมฯ

ในส่วนงาน สสอค. และ สส.ชสอ. จะดำเนินการให้เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ทราบไว้ข้างต้น พร้อมกับแบบฟอร์มที่ทายาทจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ และนำส่งให้งานสมาคมฯ  หากเอกสารครบถ้วนเมื่อใด งานสมาคมฯ จะดำเนินการส่งเอกสารให้แก่สมาคมฯ สสอค. และ สส.ชสอ. ส่วนกลาง  ซึ่งระยะเวลาในการรับเงิน จะไม่เกิน 90 วัน ตามข้อบังคับของสมาคมฯ  ทั้งนี้ การรับเงินหรือการดำเนินงาน  ขึ้นอยู่กับการได้รับเอกสารจากทายาทที่ส่งให้งานสมาคมฯ

เรียนมาเพื่อทราบ
โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 183.89.190.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส