กระดานถามตอบ

สมาชิกสหกรณ์


ลบ แก้ไข
หมวด : สคช.

รบกวนสอบถามค่ะ
- ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน สามารถสมัครสมาชิกออมทรัพย์ของสหกรณ์ได้ไหมคะ
- ถ้าได้ สมัครได้่ช่วงเวลาไหน และใช้หลักฐานการสมัครอะไรบ้างคะ
                                                                  ขอบคุณค่ะ
 

โดย On เมื่อ 21 พ.ค. 61 14:03 น. IP 223.207.118.***
  • แชร์
ลบ
การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ (สคช.) ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้  

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
1. เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
2. เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
3. ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (การนับอายุให้นับจากวันที่มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ รับเข้าเป็นสมาชิก)


เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
    (หากเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ฯ ใช้ใบสมัครสีฟ้า / หากเป็นประเภทสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ ใช้ใบสมัครสีเหลือง)  สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่หน่วยบริการ , งานสมาคมฯ หรือดาวน์โหลดในเว็ปไซด์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส)
5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง อายุไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่สถานพยาบาลได้รับรอง
6. เงินค่าสมัคร 520.บาท (เงินค่าสมัคร 100 บาท ,เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 400 บาท และเงินค่าบำรุง 20 บาท)

หากมีข้อสงสัยประการใด สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานสมาคมฯ 
เบอร์โทร 053-851888 ต่อ 203 หรือ 204 
มือถือ 082-761-0055 หรือ 090-6715501

ขอบคุณค่ะ
โดย หัวหน้างานสมาคมฯ IP 171.4.250.***
ลบ

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
- ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน สามารถสมัครสมาชิกออมทรัพย์ของสหกรณ์ได้ค่ะ (ประเภท สมทบ)
- สมัครและชำระเงินได้ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.

หลักฐานการสมัคร 
กรณีมีสังกัดในสหกรณ์แล้ว 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวครูผู้สอน
4. ใบรับรองการเป็นครูจากผู้อำนวยการรร.
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนประโยชน์


**กรณีที่ยังไม่มีสังกัดในสหกรณ์ให้เพิ่ม สำเนาจัดตั้งรร.และเอกสารยินยอมหักเงินจากต้นสังกัด

สอบถามเพิ่มเติม งานสมาชิกภาพ 053-851888 ต่อ 401

โดย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ IP 183.89.190.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส