กระดานถามตอบ

โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก พ.ศ. 2563


ลบ แก้ไข
หมวด : สินเชื่อ

โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก พ.ศ. 2563 ข้อ 4.7 กรณีข้าราชการประจำ หักเงินเดือนแล้วคงเหลือเงินไม่น้อยกว่า 5000 บาท วันนี้มาพบเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อสอบถามสิทธิในการกู้ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าหลังจากหักเงินแล้วต้องเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 สรุปแล้วเป็นอย่างไรกันแน่

โดย โฉมจิตรา ศรีอนุรักษ์ เมื่อ 4 ส.ค. 63 20:17 น. IP 184.22.161.***
  • แชร์
ลบ
               เงินงวด คำนวณจากเงินได้รายเดือนหลังจากหักชำระประจำเดือนแล้วคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 45 ของเงินได้รายเดือน

               สำหรับสมาชิกที่อยู่ในบังคับของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักชำระประจำเดือนแล้วคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 แต่ไม่เกินร้อยละ 45


               สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จรายเดือน ต้องส่งชำระคืนภายในอายุ 60 ปี สำหรับสมาชิกที่มีอายุเกิน 80 ปี ให้พิจารณาจากค่าหุ้น, กองทุนเสริมสร้างความมั่นคง รวมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด(สคช.)(ถ้ามี), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)(ถ้ามี), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)(ถ้ามี), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)(ถ้ามี) ซึ่งต้องครอบคลุมกับภาระหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ
โดย เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ IP 159.192.182.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส