กระดานถามตอบ

การสมัครสมาชิกสหกรณ์ของพนักงานราชการ


ลบ แก้ไข
หมวด : สมาชิกภาพ

การสมัครสมาชิกสหกรณ์ของพนักงานราชการ
1. ตอนนี้สัญญาจ้างจะปรับเหลือแค่ 1 ปี จะสมัครสมาชิกได้มั้ยคะ
2. กาคสมัครเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง

โดย ครูออม เมื่อ 18 ต.ค. 63 09:33 น. IP 182.232.123.***
  • แชร์
ลบ
ขออนุญาตตอบคำถามดังนี้ค่ะ
1. กรณีพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีสัญญาจ้างรวมระยะเวลา 4 ปี ต่อเนื่องค่ะ ถึงจะสมัครสมาชิกได้ค่ะ
2. สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     (1) เป็นผู้ได้รับเงินเดือนประจำในจังหวัดเชียงใหม่
     (2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
     (3) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร
     (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
     (5) เป็นบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
          5.1 เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          5.2 เป็นพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          5.3 เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และสถานศึกษาสังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
          5.4 เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสังกัดส่วนราชการอื่น ทั้งนี้ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
          5.5 เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจำของ
               5.5.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
               5.5.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
               5.5.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
               5.5.4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
               5.5.5 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
               5.5.6 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ
          5.6 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่รับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เนื่องจากย้ายมารับราชการยังหน่วยงานต้นสังกัดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด สามารถหักเงินเดือนได้ในจังหวัดเชียงใหม่
     ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ได้รับบำนาญด้วย
 
 
โดย เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ IP 159.192.184.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส