กระดานถามตอบ

สมัครสมาชิกสมทบ


ลบ แก้ไข
หมวด : สมาชิกภาพ

สมัครสมทบต้องอายุเท่าไหรคะ...จะสมัครให้ลูกชายค่ะ

โดย ครูนงค์ เมื่อ 8 ม.ค. 64 14:36 น. IP 171.4.222.***
  • แชร์
ลบ

สมาชิกสมทบ

1. เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกสามัญ หรือเป็นครูผู้สอนหรือลูกจ้างประจำในสถานศึกษาเอกชน ซึ่งเป็น
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในจังหวัดเชียงใหม่
2. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
3. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
และมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร
4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ


เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมทบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3. สำเนาบัตรแสดงความเป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญ อาทิ คู่สมรสแสดงสำเนาทะเบียนสมรส หรือบิดามารดาแสดงสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสามัญ หรือบุตรแสดงสำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรของทางราชการออกให้ของผู้รับโอนประโยชน์ (ประกอบหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สหกรณ์ฯ)
หมายเหตุ  กรณีสมาชิกสมทบประเภทครูผู้สอนหรือลูกจ้างประจำในสถานศึกษาเอกชน ให้แนบหนังสือรับรองสถานภาพจากสถานศึกษาเอกชนที่สังกัด

โดย เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ IP 159.192.182.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส