ข่าวกิจกรรม

การสัมมนา “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์อย่างยั่งยืน”

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 16:20 น.
 34
               คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมการสัมมนา “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์อย่างยั่งยืน” ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคเหนือ ที่จัดขึ้นเพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดำเนินแผนงาน โครงการของสหกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายได้ โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 26 สหกรณ์ทั่วภาคเหนือ เมื่อวันที่ 12–13 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่