ข่าวกิจกรรม

โครงการบริจาคหีบปรับอากาศ(โลงเย็น) ประจำปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 16:53 น.
 24
               นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานถวายหีบปรับอากาศ(โลงเย็น) และปัจจัยให้แก่วัดสระฉัททันต์ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่จัดร่วมกันระหว่าง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส.ชสอ.) กับ ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ประจำศูนย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต และเป็นกิจกรรมตอบสนองพันธกิจด้านสังคม (CSR) ของสมาคมฯ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565