ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2/2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 13:37 น.
 83
               นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน มุ่งเน้นให้ผู้แทนสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในกิจการ บทบาท และหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ และช่วงบ่ายเป็นการประชาพิจารณ์รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้แทนสมาชิก “แผนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2566” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และหน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ