ข่าวกิจกรรม

โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 ม.ค. 2566 เวลา 15:38 น.
 136
               เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายเอนก  คำจำรูญ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ฯ ตามโครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบของสหกรณ์ฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ อุดมการณ์ ประหยัด อดออม เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นในการเป็นบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้


กลุ่มที่ 1 กลุ่มเจ้าหน้าที่
     1. นางหทัยรัตน์    ไทยปิยะ               กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     2. นางปุณยิศา      นาคะเปรมินทร์     กลุ่มงานการเงิน
     3. นายชรินทร์       พุทธวงศ์               กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหาร
     1. นางณัฐนพินท์  ไชยสุวรรณ์           กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ