ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:37 น.
 521
               เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด นำโดย นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 25 คน เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานสหกรณ์ นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด