ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 18 ม.ค. 2566 เวลา 17:58 น.
 833
               นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์ฯ ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการและประธานกรรมการหน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ โดยมีวาระเด่น ๆ อาทิ รับทราบการเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 การดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด