สมาชิกภาพ

ตัวอย่างการกรอกเอกสารใบสมัครสมาชิก

โดย Administrators
 วันที่ 17 มี.ค. 2566 เวลา 17:11 น.
 6117
** กรณี การยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมทบของสหกรณ์ฯ 
ใบสมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลและเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
หากใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครไม่สมบูรณ์ สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร **

 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ