ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 17:50 น.
 113
               เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านไพบูลย์ พุทธวงค์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติงบรายรับ รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565 พิจารณาตัดจำหน่ายหนี้สูญ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 26/2566 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้การเสนอแนะในการพัฒนาสมาคมฯ ต่อไป และก่อนเริ่มการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยและให้เกียรติแก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาอีกด้วย ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด