ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพ กลุ่มลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จรายเดือน หลักสูตร "งานคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete)"

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 เม.ย. 2566 เวลา 15:01 น.
 421
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กลุ่มลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ประจำปี 2566 หลักสูตร "งานคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete)" ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยสหกรณ์ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท