ข่าวกิจกรรม

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 5(ฉบับที่ 6)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 07 ส.ค. 2566 เวลา 15:54 น.
 320
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระยะที่ 5(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564-2568 วัตถุประสงค์เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ ให้มีความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้แทนประธานหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ Jungle Adventure Park by Buffalo Island Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่