ข่าวกิจกรรม

งานเกษียณอย่างเกษม ปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 ส.ค. 2566 เวลา 14:55 น.
 813
               นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 "เกษียณ อย่างเกษม” และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุราชการ” โดยมีนายวัลลภ  รุจิราภา รองประธานกรรมการ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 317 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2566 และฝ่ายจัดการ
               วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2566 ได้วางแผนการใช้เงินและบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอย่างรอบคอบ ตลอดจนเป็นการแสดงการตอบแทนแก่สมาชิกที่มีอุปการคุณและมีความจงรักภักดีต่อสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่