ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 21 ก.ย. 2566 เวลา 13:27 น.
 692
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย นายสมาน เผือกอ่อน เลขานุการ นายสามารถ พรหมชัย เหรัญญิก และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการและผู้ประสานงานประจำหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหน่วยบริการ บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการหน่วยบริการและบุคลากรภายในหน่วยบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด