ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเดือน พฤศจิกายน 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 พ.ย. 2566 เวลา 17:20 น.
 378
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดยคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับสหกรณ์เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 7 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KTCC) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการดำเนินงานระหว่างสหกรณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์ต่อไป และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566