ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 11/2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 06 พ.ย. 2566 เวลา 16:47 น.
 27
               เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 11/2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้หน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ รับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงแจ้งรายละเอียดการเตรียมการโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2/2566 ที่กำหนดจัดวันที่ 16 ธันวาคม 2566 และการเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ที่กำหนดจัดวันที่ 22 มกราคม 2567 พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์ฯ ร่วมกัน โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่และห้องประชุมจาก นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ณ ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่