ข่าวกิจกรรม

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 3/2566

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 พ.ย. 2566 เวลา 10:18 น.
 260
               เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ในด้านการหักเงิน ณ ที่จ่ายและแนวทางการปฏิบัติงานอื่น ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด