ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2567

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 ม.ค. 2567 เวลา 14:21 น.
 67
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้หน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ รับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงแจ้งรายละเอียดการเตรียมการประชมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การลงคะแนนเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการโดยวิธีการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์ฯ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน สำนักงานสหกรณ์ฯ