ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 19 ก.พ. 2567 เวลา 10:15 น.
 80
               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัลลภ รุจิราภา นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติบัญชีรายรับ รายจ่าย งบแสดงฐานะการเงิน การตัดจำหน่ายหนี้สูญ การพิจารณาแก้ไขระเบียบข้อบังคับ พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 27/2567 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้การเสนอแนะในการพัฒนาสมาคมฯ ต่อไป และก่อนเริ่มการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยและให้เกียรติแก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในรอบปี 2566 ที่ผ่านมาอีกด้วย ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด