ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้สินเชื่อแก่สมาชิกของหน่วยบริการ “Workshop for Service mind 9th”

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 29 เม.ย. 2567 เวลา 14:43 น.
 160
               เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้สินเชื่อแก่สมาชิกของหน่วยบริการ “Workshop for Service mind 9th” วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ประธานกรรมการหน่วยบริการ ผู้ประสานงาน และบุคลากรในหน่วยบริการได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการให้สินเชื่อและการให้บริการด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปสู่การให้บริการสมาชิกในหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด