ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมาชิกสามัญในหน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2567

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 มิ.ย. 2567 เวลา 19:36 น.
 210
               นายสมาน เผือกอ่อน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมาชิกสามัญในหน่วยบริการ ปี 2567 ของหน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รศ.ดร.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนอธิการบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายบุญส่ง วงค์สุวรรณ์ ประธานกรรมการเงินกู้ นายวิวิศน์ รัตตนิทัศน์ ประธานกรรมการการศึกษา และนายธนากร เม่นแต้ม ผู้จัดการ สหกรณ์ฯ เป็นวิทยากร มีฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ ร่วมให้คำปรึกษาการใช้งานแอปพลิเคชัน CMCOOP สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ก่อนตอบข้อซักถามสมาชิก ยังมีนายไพบูลย์ พุทธวงค์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ(สฌอน.) มาให้ความรู้เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจต่าง ๆ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 
               วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้สมาชิกสามัญทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสภาวะเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักในสิทธิหน้าที่ สวัสดิการที่พึงได้ รับทราบข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ ร่วมถึงการให้ความรู้การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน CMCOOP ที่ให้บริการโอนเงินภายในสหกรณ์ฯ และ ระหว่างสหกรณ์ฯ กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถใช้บริการในวันและเวลาทำการของกลุ่มงานการเงิน (วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.)